Phân Ưu:

Nhận được tin buồn

Anh PHAN XUÂN PHƯƠNG
CHS Phan Châu Trinh Đà Nẵng

Từ trần ngày 28 tháng 11 năm 2017
Tại Santa Ana, California
Hưỡng Thọ 73 tuổi

Chân thành chia buồn cùng tang quyến Anh PHAN XUÂN PHƯƠNG

Nguyện cầu hương linh Anh PHAN XUÂN PHƯƠNG sớm được về cõi vĩnh hằng.

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng