Phân Ưu:

Nhận được tin buồn

Bác Sĩ Michael Tôn Thất Cần
Phu quân Cô Phạm Bội Hoàn Cựu Giáo Sư Trường Trung Học Phan Châu Trinh Đà Nẵng

Từ trần ngày 23 tháng 11 năm 2017
Tại Fountain Valley Regional Hospital, California
Hưỡng Thọ 90 tuổi

Chân thành chia buồn cùng tang quyến Cô Phạm Bội Hoàn.

Nguyện cầu hương linh Bác Sĩ Michael Tôn Thất Cần sớm được về cõi vĩnh hằng.

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng