Phân Ưu:

Nhận được tin buồn

Anh TRỊNH QUANG TẠ
CHS Phan Châu Trinh Đà Nẵng 1959-1966

Từ trần ngày 19 tháng 10 năm 2017
Tại Huber Heights, Ohio 45424
Hưỡng Thọ 76 tuổi

Chân thành chia buồn cùng tang quyến Anh TRỊNH QUANG TẠ

Nguyện cầu hương linh anh TRỊNH QUANG TẠ sớm được về cõi vĩnh hằng.

Các bạn cùng niên khóa (12B2) đồng Thành Kính Phân Ưu

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng