Phân Ưu:

Nhận được tin buồn

Anh HUỲNH HỒNG CHÂU
CHS-Phan Châu Trinh Đà Nẵng 1959-1966

Từ trần ngày 25 tháng 9 năm 2017
Tại Sài Gòn, Việt Nam
Hưỡng Thọ 71 tuổi

Chân thành chia buồn cùng tang quyến Anh Huỳnh Hồng Châu

Nguyện cầu hương linh anh Huỳnh Hồng Châu sớm được về cõi vĩnh hằng.

Các bạn cùng niên khóa đồng Thành Kính Phân Ưu

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng