Phân Ưu:

Nhận được tin buồn

Anh NGUYỄN VĂN BÉ
CHS-Phan Châu Trinh Đà Nẵng 1955-1961

Từ trần ngày 13 tháng 8 năm 2017
Tại San Diego, California
Hưỡng Thọ 75 tuổi

Chân thành chia buồn cùng tang quyến anh DS Nguyễn Văn Minh

Nguyện cầu hương linh anh Nguyễn Văn Bé sớm được về miền Tây Phương Cực Lạc.

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng