Phân Ưu:

Nhận được tin buồn

Anh HỒ CÔNG LỘ
CHS-Phan Châu Trinh Đà Nẵng 1954-1960

Từ trần ngày 30 tháng 6 năm 2017
Nhằm ngày 7 tháng 6 năm Đinh Dậu
Tại Melbourne, Australia
Hưỡng Thọ 78 tuổi

Toàn thể nhóm CHS/PCT-ĐN 54-60
Chân thành chia buồn cùng tang quyến
Nguyện cầu hương linh anh Hồ Công Lộ sớm được siêu diêu miền cực lạc.

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU