DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN
(Đại Hội Phan Châu Trinh Toàn Thế Giới Lần Thứ 4 - 7/1/2018)

ÔB Phan Ứng Thời $500
ÔB Vũ Đình Tuấn (San Jose) $200
ÔB Huỳnh Tuấn $200
ÔB Lê Minh Tùng $200
ÔB Võ Văn Thiệu $200
Chị Bùi Hồng Vân $200
ÔB Trương Công Lập $200
ÔB Vĩnh Đương $100
Chị Lê Thị Phương Lan $100
Anh Lương Mậu Cường (Canada) $200
Chị Trần Thị Nga (NK 57-64) $100


Địa chỉ liên lạc:
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng
4910 Willmonte Ave., Temple City, CA 91780
Website: http://www.phanchautrinhdanang.org
Email: webmaster@phanchautrinhdanang.org