Kính mời Quý Đồng Hương vào xem: Viet nam america tv.
Đỗ Thái Nhiên bình luận thời sự từ 9:30am đến 10:30am các buổi sáng thứ tư, năm, sáu hàng tuần. Chiếu lại 5am hôm sau.
- Vào Play Store
- Type: Viet nam america tv
- Click installed
Chương trinh TV này live, 24/7, xem trên toàn thế giới.

Đỗ Thái Nhiên (PCT 1956-63)